Datuen babesari

Azken eguneratzea: 2024/03/20

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa: 

Dokumentu honen edukia konfidentziala da eta hartzaileari bakarrik zuzentzen zaio. Baimenik gabe erabiltzea debekatuta dago indarrean dagoen legeriaren arabera.

Tratamenduaren arduraduna: Asesores Gastronómicos Sostenibles, S.L. (B16761447) “Fede Pacha & Co.”. 

Helburuak: gure jatetxe-, kafetegi- eta elikadura-zerbitzuak kudeatzea; bezeroekin eta hirugarrenekin harremanetan jartzea merkataritza-informazioa eskaintzeko; bezeroekin eta hirugarrenekin harremanetan jartzea merkataritza-informazioa eskaintzeko; gure jardueraren berezko funtzioak eta betebeharrak betetzea.

Legitimazioa: gure zerbitzuak kudeatzeko tratamenduaren beharra («kontratu-harremana»); aplika daitezkeen legezko betebeharrak betetzea; interes legitimoa (merkataritza-informazioa bidaltzea).

Hartzaileak: Ez da aurreikusten hirugarrenei datuak lagatzea, legez ezarritakoak izan ezik.

Kontserbazioa: araudi aplikagarrietan ezarritako epeak (zerga, merkataritza, etab.).

Eskubideak: Antziola, 116, 20120 Hernani (Gipuzkoa),, helbide elektroniko honetan: oficinafedepacha@gmail.com 

Protección de datos

Información básica sobre protección de datos:

El contenido de este documento es confidencial y se dirige exclusivamente a su destinatario. Su uso no autorizado está prohibido por la legislación vigente.

Responsable del tratamiento: Asesores Gastronómicos Sostenibles, S.L. (B16761447) “Fede Pacha & Co.”.

Finalidades: gestionar nuestros servicios de consultoría gastronómica y servicios de alimentación a comedores industriales; contactar con clientes y terceros para ofrecerles información comercial; realizar las funciones y obligaciones propias de nuestra actividad.

Legitimación: necesidad del tratamiento para la gestión de nuestros servicios (“relación contractual”); cumplimiento de las obligaciones legales aplicables; interés legítimo (envío de información comercial).

Destinatarios: No se prevén cesiones de datos a terceros, salvo las establecidas legalmente.

Conservación: los plazos establecidos en las normativas aplicables (fiscal, mercantil, etc.).

Derechos: acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición, portabilidad y solicitar nuestra política de protección de datos completa, en Antziola, 116, bajo, en 20120 Hernani (Gipuzkoa), correo electrónico oficinafedepacha@gmail.com

Menú